Top อัตราดอกเบี้ยนโยบาย Secrets

แต่ในอีกมุมมองของผู้เขียนกลับมองว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีข้อเสียมากกว่าข้อดี กระทบทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริโภค นักลงทุน และยังเพิ่มอัตราการว่างงาน…

ประเด็นสืบสวน ความโปร่งใสภาคธุรกิจ

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะหารือร่วมกันเป็นประจำและ/หรือ เมื่อมีเหตุจำเป็นอื่นตามที่ทั้งสองหน่วยงานจะเห็นสมควร เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของนโยบายการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดำเนินนโยบายการคลังและนโยบายการเงินเป็นไปในทิศทางที่สอดประสานกัน

         อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ทุกสัญญา)

ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อมีความเสี่ยงด้านสูงจากแรงกดดันด้านอุปสงค์ในบริบทที่เศรษฐกิจขยายตัวดี รวมทั้งการส่งผ่านต้นทุนผู้ประกอบการอาจปรับสูงขึ้นจากแรงกดดันด้านอุปทาน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐในระยะต่อไป จึงต้องติดตามพฤติกรรมการปรับราคาของผู้ประกอบการที่อาจเปลี่ยนไป

รายชื่อทนายความที่ขึ้นทะเบียนกับสภาผู้บริโภค

ด้าน สงวน จุงสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ปัจจุบันอาจเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของการลงทุนในหุ้นกู้ หากมองในมุมของอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต 

โครงการแผนร่วมทุน รายละเอียดโครงการแผนร่วมทุน

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ยนโยบายกำหนดโดยธนาคารกลาง เป็นอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญที่สุดที่จะส่งผลกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ

‘แบงก์ชาติ’ น่าจะปิดโอกาสในการลดดอกเบี้ยเป็นที่แน่นอนแล้ว

การเก็บรวบรวมข้อมูล มาตรฐานการจัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลของ ธปท.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ธปท.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *